Zasjedalo OV Kakanj: Usvojeni izvještaji o poslovanju JP „Vodokom“ i JP “Grijanje”

Danas je, sa početkom u 09:00 sati u sali Općine Kakanj održana 10. redovna sjednica Općinskog vijeća. Na sjednici je bilo prisutno 26 vijećnika i vijećnica. Odsutni su bili vijećnici: Džemal Bečirhodžić, Jasmin Mušanović, Izudin Hrusto i Enes Piljug.

Na prošloj sjednici postavljeno je  13 vijećničkih pitanja i pokrenuto je 13 vijećničkih inicijativa. Odgovori i mišljenja na vijećnička pitanja i inicijative vijećnicima su proslijeđena preko eParlamenta onom dinamikom kojom su i pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

Komentar na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative je dao Rizah Haračić.

Vijećnička pitanja su postavili: Mejrema Purišević, Aldin Šljivo, Ahmed Begić, Semir MUšija, Nusret Muslić, Sedmedin Amiđić i Rizah Haračić. Vijećničke inicijative su podnijeli: Haris Veispahić, Semir Mušija, Mejrema Purišević, Nusret Muslić, Sedmedin Amiđić, Rizah Haračić, Edin Aliefendić, Aldin Šljivo, Mirnes Merdić, Amar Selimović i Slaven Katičić.

Za današnju sjednicu predložen je dnevni red (po pozivu) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 20.07.2017. godine. U međuvremenu su pristigli i materijali: prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2017,  Izvještaj o radu Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca sa prijedlogom zaključka o visini naknade za rad članovima Komisije te je predsjedavajući predložio da se prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja Općine Kakanj 2007-2017 uvrsti kao 1. tačka dnevnog reda, a Izvještaj kao 5.tačka dnevnog reda.

Pristigao je i Izvještaj o radu Komisije  za sprovođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj je predloženo da se isti uvrsti kao posljednja tačka dnevnog reda. S ovim dopunama Vijeće je razmatralo 12 tačaka dnevnog reda.

Također, po intervenciji Općinskog suda, obzirom da nije u nadležnosti Općinkog vijeća da usvaja ovaj Izvještaj, predloženo je da se Izvještaj o radu Općinskog suda razmatra u vidu informacije. U diskusiji o dnevnom redu su učestvovali Edin Aliefendić, Rizah Haračić i Ivica Petrović. Vijećnik Aliefendić je predložio da se u dnevni red uvrsti u prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima. Vijećnik Haračić je podržao prijedlog, a vijećnik Petrović je po prethodnoj inicijativi vijećnika Veispahića, da se napravi pauza u radu Vijeća kako bi vijećnici mogli otići na polaganje cvijeća prilikom obilježavanja 27.jula – Dana ustanka naroda BiH, tražio pauzu u radu Vijeća od sat vremena.

Za to vrijeme Stručna služba za poslove Općinskog vijeća je pripremila prijedlog odluke.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 1 h. Nakon pauze usvojen je dnevni red sa 24 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

Na početku sjednice, jednoglasno su usvojeni Prijedlog odluke o produženju važenja Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2017 te Prijedlog odluke o dimnjačarskoj djelatnosti uz amandmane.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o provedenim izborima u mjesnim zajednicama općine Kakanj, uz amandman da se iznađu minimalna sredstva za komunalne troškove savjeta mjesnih zajednica te Prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora i dodjeli mandata za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Kakanj.

Naredna tačka bila je Usvajanje Izvještaja o radu Komisije za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca sa prijedlogom zaključka o visini naknade za rad članovima Komisije, a izvjestilac je bio Edin Bjelopoljak, predsjednik Komisije

U diskusiji je učestvovao Semir Mušija i predložio da se naknada članovima Komisije smanji na iznos od 150,00KM za predsjednika, a 100,00KM za članove. Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika HDZ.

Nakon pauze predsjednik Komisije je predložio da visina naknade bude na nivou prošlogodišnje: 250,00KM za predsjednika, a 150,00KM za članove Komisije. Izvještaj sa zaključkom o visini naknade članovima Komisije je usvojen sa 22 glasa za, niko protiv i 2 suzdržana.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o poslovanju JP „Grijanje“ o.o. Kakanj za 2016. godinu. 

Naredna tačka bila je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja po kojoj bi sezona grijanja trajala od 01. oktobra tekuće godine do 30. aprila naredne godine“.

U diskusiji su učestvovali: Semir Mušija, Rešad Merdić, Nusret Muslić, Ahmed Begić, Haris Veispahić i Rizah Haračić.

Vijećnik Mušija je predložio zaključak da se pripremi novi tarifnik na narednu sjednicu Vijeća kojim bi se u ovom periodu 1-15.10. tekuće i 15-30.04.naredne godine cijene grijanja naplaćivale u iznosu 60-70%.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća na prijedlog kluba vijećnika SBB-a.

Nakon pauze za riječ se javio Slaven Katičić. Direktor JP “Grijanje” je rekao da je ovu diskusiju shvatio dobronamjerno te rekao da će uprava JP Grijanje sve sugestije razmotriti te stav o njima dostaviti do iduće sjednice Kolegija Općinskog vijeća. Na kraju je predložio da se prijedlog odluke usvoji u izvornom obliku. Prijedlog odluke je usvojena sa 22 glasa za, 2 protiv i niko uzdržan.

Sa 19 glasova za, 3 protiv i niko uzdržan usvojen je i Izvještaj o poslovanju JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2016. godinu.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika komunalnog preduzeća JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj.

Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor) uređuju se prava i obaveze ugovornih strana, kao i prava i obaveze radnika i poslodavaca komunalnog preduzeća
J.P.“VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, a koja se odnose na: zaključivanje ugovora o radu,
obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad, radno vrijeme i raspored radnog vremena, odmori i odsustva, zaštita radnika, plaće i naknade plaća, izumi i tehnička unapređenja radnika, naknada štete, prestanak ugovora o radu, učešće radnika u odlučivanju, reprezentativnost sindikata kao i druga pitanja bitna za ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa.

Jednoglasno je primljena k znanju Informacija o radu Općinskog suda u Kaknju za 2016. godinu.

Usvojeni su i Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća za period januar-juni 2017.godine. te Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije pri prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj uz prijedlog zaključka o visini naknade za članove Komisije.

Na kraju je usvojen Prijedlog odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima, po kojem se mijenja stavka da se u toku manifestacije Kakanjski dani radno vrijeme objekata produžava i traje od 07:00 do 02:00.

Vijećnik Ivica Petrović je predložio da se radno vrijeme uz manifestaciju “Kakanjski dani” produži i za vrijeme uskršnjih i božićnih praznika i traje od 07:00-02:00.

Sjednica se završila u 13:40. Po Okvirnom programu rada slijedi pauza u radu Vijeća, što znači da u augustu neće biti sjednica Vijeća, izuzev vanrednih okolnosti.