Utvrđene izmjene Zakona o radu: Zapošljavanje samo putem javnog konkursa

Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Prema ovim izmjenama, propisano je da se zapošljavanje radnika putem javnih konkursa osim u federalnim institucijama vrši i u zavodima, agencijama, direkcijama, upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima koje su u većinskom vlasništvu FBiH, kantona, gradova i općina.

Ove izmjene bit će upućene Federalnom parlamentu uz zahtjev da budu razmatrane po skraćenom postupku.

– Na ovaj način se nastoji obezbijediti maksimalna transparentnost prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima. Mi smo ove izmjene Zakona, uključujući i prijedlog odredbi o zapošljavanju, radili u saradnji sa socijalnim partneima i oni su dali punu podršku ovakvim rješenjima – istakao je Novalić.

Osim odredbi o zapošljavanju u javnim ustanovama i preduzećima, predložene izmjene Zakona o radu dotiču se i niza drugih pitanja, kazao je ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Prema njegovim riječima, jedna od bitnijih izmjena je uvođenje takozvanog najpovoljnijeg prava. To znači da ako postoje određene razlike u radnim pravima između Zakona, kolektivnih ugovora ili internih dokumenata u preduzećima, primjenjuju se one odredbe koje daju najveća prava radnicima, osim ako Zakonom nije definisano striktno poštivanje nekih rješenja.

Izmjenama se definiše da se rok u kojem je poslodavac obavezan prijaviti uposlenika skraćuje sa 15 na pet dana. Također, predviđeni su i uslovi pod kojima godišnji odmor može trajati duže od 30 dana.

Jedna od izmjena je i da se plaća uposlenika sastoji od tri dijela i to od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak i uvećane plaće za otežane radne uslove. Drljača je napomenuo da će pitanje radnog učinka, odnosno norme na osnovu koje će se obračunavati radni učinak, morati definisati poslodavac, odnosno firme svojim internim pravilnicima. Najnižu plaću, odnosno metodologiju za obračun najniže plaće, će utvrditi Vlada FBiH,.

Novina je i da će radnici, u slučaju kada smatraju da im je povrijeđeno neko radno pravo, imati obavezu da u roku od 30 dana riješe taj problem sa poslodavcem. Ako u tome ne uspiju, imat će dodatni rok od 30 dana da podnesu tužbu nadležnom sudu.

Izmjenama Zakona o radu uvode se i kaznene odredbe poslodavcima koji ne budu na vrijeme iplaćivali plaću. Također, izmjenama se uvodi i mogućnost da Vlada FBiH, kao najveći poslodavac, učestvuje u zaključivanju Općeg kolektivnog ugovora.

– Svim predloženim izmjenama nastojimo na kvalitetniji način urediti oblast radno pravnog zakonodavstva. Ovim izmjenama će se uvesti jasnija “pravila igre“ u odnosima između poslodavaca i uposlenika, kako bi se na što kvalitetniji način zaštitila prava radnika – naglasio je Drljača.

Izradom ovih izmjena, kako je napomenuo premijer Novalić, Vlada počinje premještati fokus svog rada sa radnog zakonodavstva na poslovno okruženje, odnosno stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje u FBiH.

– U narednom periodu radit ćemo na pripremi niza novih i izmjena postojećih zakona. Među njima su zakoni o predstečajnom poravnanju i stečaju, kao i o mjerama pritiska na sivu ekonomiju, kako bismo u što većoj mjeri suzbili ovu pojavu. Radit ćemo i na borbi protiv parafiskalnih nameta. Primjera radi, na nivou FBiH postojala su samo tri parafiskalna nameta i mi smo ih ukinuli donošenjem odgovarajućih zakona. Svi ostali parafiskalni nameti su na nivou kantona, gradova i općina i radit ćemo na smanjenju njihovog broja. Također, radit ćemo i na izmjenama Zakona o dohotku i doprinosima – dodao je Novalić.

Premijer je napomenuo i da su izmjene Zakona o radu upućene na usvajanje u Parlament FBiH po skraćenom postupku.