U srijedu 31. redovna sjednica OV

Općinsko vijeće će 29/05/2019.godine održati 31. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 1. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o poticajima i pogodnostima za investiranje na području općine Kakanj
 2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje mikrolokaliteta za izgradnju poljoprivrednog centra (poslovna zgrada) na području općine Kakanj
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
 4. Prijedlog odluke o isplati razlike sredstava studentima koji ostvare pravo na kantonalnu stipendiju za akademsku 2018/19.godinu
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
 6. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2018.godine
 7. Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu sa Izvještajem o materijalno-finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2018.godinu
 8. Plan rada i razvoja JU „Dom zdravlja“ Kakanj za 2019.godinu
 9. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj za 2018.godinu
 10. Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava budžeta Općine Kakanj u skladu sa Kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2018.godinu
 11. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva  u korist Veseljka (Božidara) Markovića
 12. Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani
 13. Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana
 14. Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište
 15. Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica
 16. Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići
 17. Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići
 18. Prijedlog odluke o utvrđivanju naziva novih ulica na području općine Kakanj

Kolegij Općinskog vijeća je 21/05/2019. godine, osim utvrđivanja prijedloga dnevnog reda i termina održavanja sjednice razmatrao i slijedeće prijedloge i predstavke:
a) Zahtjev za postupanje u vezi Udruženja porodica šehida općine Kakanj
Kolegij je Zahtjev proslijedio Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Službi za finansije na znanje.
b)Zahtjev „Suvenirnice“ Kakanj
Kolegij je Zahtjev proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj kako bi iznašli mogućnost i udovoljili Zahtjevu.
c) Informacija o podnesenoj tužbi članova OIK-a
Informaciju je Kolegij primio k znanju.
d) Odgovor Komisije za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Kolegij je odlučio da ponuđeni odgovor zajedno sa prethodno razmatranim prijedlogom odluke, o kojem je Vijeće odgodilo izjašnjavanje, uputi vijećnicima na razmatranje i odlučivanje.
e) Inicijativa građana za osnivanje MZ Bištrani
f) Inicijativa građana za osnivanje MZ Termoelektrana
g) Inicijativa građana za osnivanje MZ Plandište
h) Inicijativa građana za osnivanje MZ Gornja Ričica
i) Inicijativa građana za osnivanje MZ Kučići
j) Inicijativa građana za osnivanje MZ Tičići
Inicijative građana za osnivanje novih mjesnih zajednica Kolegij je uputio Vijeću na razmatranje i usvajanje.