Saopštenje sa 33. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Dana 25.10.2016. godine, u sjedištu Kantona održana je 33. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Nakon dijela koji je predviđen za elaboracije dobijenih odgovora i postavljanje novih poslaničkih pitanja i pokretanje inicijativa, utvrđen je dnevni red sjednice sa šest tačaka.

U okviru prve tačke dnevnog reda poslanici su donijeli Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju istog studijskog programa.

Poslanici u Skupštini su potom donijeli Odluku kojom je data saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i Zaključak kojim se daju primjedbe na član 65. stav 1. i 2. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, koje je potrebno uskladiti sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o osnivanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zdravstveno osiguranje, a odnosi se na odredbe koja regulišu postupak dostavljanja Statuta Vladi i Skupštini Kantona radi davanja saglasnosti na isti.

U okviru dnevnog reda je potom razmatran i Zaključkom Skupštine prihvaćen Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za 2016. godinu, za period I-VI 2016. godine, a potom je razmatran set izvještaja o poslovanju zdravstvenih ustanova. Skupština je  u konačnici prihvatila  slijedeće izvještaje:

– Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2015. godinu,
– Izvještaj o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu,
– Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.