Projekat UG “Alternative” Kakanj: Novi prozori i vrata za školu u Nažbilju

UG „Alternative“ Kakanj sa nabavkom i ugradnjom prozora i vrata u jednoj učionici u OŠ „Omer Mušić“ Brežani – područna škola Nažbilj, počinje sa implemantacijom projekta „Jednake šanse za sve“ finansiranog sredstvima federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.

Projekat je dio programa federalnog Ministarstva: Podrška poboljšanju inkluzivnosti u predškolskom i osnovnom obrazovanju.

Govoreći o inkluzivnom obrazovanju, ono što predstavlja nedostatak je to što većina nastavnika, stručnih saradnika i roditelja misli isključivo na obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. Usljed toga često se gubi iz vida da je podrška u obrazovanju potrebna i djeci iz drugih osetljivih grupa – npr. djeci sa emotivnim problemima ili problemima u ponašanju, kao i djeci iz socijalno ugroženih porodica (od kojih se, opet, najčešće misli samo na decu iz romske populacije) ili djeci u zapostavljanim ruralnim školama.

Upravo zbog toga jedan od ciljeva projekta UG „Alternative“ Kakanj je unaprijediti uvjete rada / obrazovanja za učenike područne ruralne škole, ovaj put u Nažbilju.

“Uradili smo to nabavkom prozora i vrata na jednoj učionici s ciljem da učenici rade i uče u toplijem i ugodnijem okruženju. UG „Alternative“ Kakanj vidi obrazovanje zasnovano na inkluzivnim principima kao ključno za socijalnu uključenost djece i društvenu kohezuju, pa je zato jedan od prioriteta predloženog projekta dostupnosti kvalitetnom obrazovanju djeci iz osetljivih grupa, ovaj put djeci iz ruralnih područja.”, kaže Maksuma Topalović, izvršna direktorica UG “Alternative”.

Druge aktivnosti u projektu odnose se na povećanje kompentencija nastavnog osoblja za organizaciju inkluzivnog obrazovanja, ali i poboljšanja uvjeta obrazovanja za učenike s posebnim potrebama.

Projekt će promovirati koncept inkluzivnog obrazovanja kao reformskog načela koje poštuje različitosti među svim učenicima, s posebnim naglaskom na one koji su izloženi većem riziku od marginalizacije i isključenosti.

Inače, UG „Alternative“ Kakanj ima odličnu suradnju sa menadžmentom i nastavnim osobljem u OŠ „Omer Mušić“ Brežani – školom u kojoj „Alternative“ već treću godinu provodi i projekat namijenjen prevenciji rodno zasnovanog nasilja, podržanog sredstvima IN Fondacije – Fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH.