Pogledajte kandidatske liste za načelnika Kaknja i Općinsko vijeće Kakanj

Centralna izborna komisija BiH je danas na web stranici www.izbori objavila Preliminarne kandidatske liste i kandidate za Lokalne izbore 2020. godine.

Za Lokalne izbore 2020. godine ovjereno je ukupno 30.789 kandidata i to: 425 kandidata za načelnika/gradonačelnika od čega 29 (6,82%) žena i  396 (93,18%) muškaraca; 196 predstavnika nacionalnih manjina od kojih je 40 (20,41%) žena i 156 (79,59%) muškaraca  i 30.168 kandidata za općinska vijeća/skupštine opština/gradska vijeća/skupštine grada/Skupštinu Brčko Distrikta BiH od kojih 12.753 (42,27%) žena i 17.415 (57,73%) muškaraca.

Pogledajte kandidatske liste za načelnika i Opštinsko vijeće u Kaknju:

 

94 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KAKANJ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КАКАЊ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 REŠAD MERDIĆ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 FUAD BREŠČIĆ
01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 SEDMEDIN AMIĐIĆ
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MIRNES BAJTAREVIĆ

094 OV/SO/GV/SG/SD KAKANJ / ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА
ГРАДА/СКУПШТИНА ДИСТРИКТА КАКАЊ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MIRSAD TURSUM
2 ZERINA KOVAČ
3 HAJRUDIN ZEKIĆ
4 HATIĐA ŠAHMAN
5 IRFAN DEMIR
6 ADEM DELIĆ
7 SEMRA DELIĆ
8 NIHAD BLIZNOVIĆ
9 ALMEDINA DELIĆ
10 FAKIR AJDINOVIĆ
11 MERIMA KULOVIĆ
12 SELVEDIN HELJA
13 ŠEJLA KOKIĆ
14 RIFET MERDIĆ
15 FUAD ČATIĆ
16 ALMEDINA TIRIĆ
17 JUNUZ GANIĆ
18 AJLA MUJIĆ
19 AMIR OBRALIJA
20 SABIT ČEHAJIĆ
21 ŠEFIKA ZAHIROVIĆ
22 ENIJAD GADŽUN
23 AIDA DELIĆ
24 TAIB HARAČIĆ
25 TARIK ŠEHIĆ
26 EMINA BERBIĆ
27 FIKRET PILJUG
28 LEJLA ČIZMIĆ
29 FADIL ŠOLBIĆ
30 ZAJKO KASAPOVIĆ
31 ADNA DELIĆ
32 KASIM GANIĆ
33 ALMEDINA JUNUZOVIĆ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ELDIN MIJOČ
2 VINKA ALETOVIĆ
3 AHMED BEGIĆ
4 NIHADA TRAKO
5 MIROSLAV SPASOJEVIĆ
6 IRMA ŠKULJ
7 EDIN ŠLJIVO
8 IZET DRIJENČIĆ
9 ADELISA KARAMUJA
10 EDIN BIOGRADLIJA
11 ASMERA TOKALIĆ
12 ASMIR GAČIĆ
13 AMILA ČOLAK
14 ADI KUBAT
15 ĐEVAD AHMETOVIĆ
16 HANIFA TAHIĆ
17 NEVZUDIN HUSIKA
18 BONIJELA ĆOSIĆ
19 ALIJA ČIZMIĆ
20 SAIDA DELIBAŠIĆ
21 RAZIJA SABLJAKOVIĆ
22 ANIS BEGIĆ
23 MIRHA TIRO
24 ENVER TUKIĆ
25 ELVEDIN MIOČ
26 NEDŽMINA ĆOSIĆ
27 MUZAFER GADŽUN
28 LJUBA ŠARAC
29 NIKOLA TUKA
30 ADEM MERDIĆ
31 EMRA DURAKOVIĆ
32 MIRKO LUKIĆ
33 KEMAL SARAĆ

01698 DEMOKRATSKA FRONTA
1 ADNAN ČOBO
2 ALDINA HADŽIĆ
3 MIJO AŽDAJIĆ
4 ARMIN BAŠIĆ
5 MILADA MIĆEVIĆ
6 ĐEMAL GANIBEGOVIĆ
7 NERMINA SIKIRA
8 ENISA ŠAHINOVIĆ
9 ALEM ŠKULJ
10 ARMINA FEJZOVIĆ
11 SAKIB JUSIĆ
12 MINELA SIKIRA
13 MUHAMED KUBURA
14 DŽENITA FAZLIĆ
15 AMELA KARZIĆ
16 JASMIN BUKVIĆ
17 AMILA MUMINOVIĆ
18 AMEL MERDIĆ
19 DILARA MUŠIJA
20 AMILA ČALUK
21 SENAID BEGIĆ
22 EMINA JAVORAŠ
23 OSMAN HELJA
24 SELMA KOBILICA
25 ADISA HUSEJNOVIĆ
26 ADIS ĆOSIĆ
27 NAILA BLIZNOVIĆ
28 ERMIN DELIĆ

02321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA
1 EMIN HARAČIĆ
2 SEJDA BEČIRHODŽIĆ
3 NIHAD HUSIKA
4 DŽEMAL RAMOVIĆ
5 EDINA HASAGIĆ
6 NURUDIN MEHIĆ
7 AJLA BJELIĆ
8 MEVLUDIN GADŽUN
9 ALEMA RAMIĆ
10 ELDIN ALAJBEGOVIĆ
11 MERIMA DELIBAŠIĆ
12 NASIH SMAKA
13 NURIJA SEMIĆ
14 SAMIR ŠEHIĆ
15 ELDIN ČIZMIĆ
16 ĐANA KARIĆ
17 BEKIR HRUSTIĆ
18 RASEMA MERDIĆ
19 VEDIN NOKTO

02807 NUSRET MUSLIĆ- NEZAVISNI KANDIDAT

02314 NEZAVISNI BLOK
1 EDIB SMOLO
2 SABAHETA MALUHIĆ-BAJTAREVIĆ
3 NERMIN ŠLJIVO
4 MIRNES ČOLAK
5 SADETA HADŽI
6 SELVER MERDIĆ
7 HALIM ŠEMIĆ
8 ESMERALDA DELIĆ

01182 SBB
1 ENVER MERDIĆ
2 SENADA DELIBAŠIĆ
3 NEDŽAD KULOVIĆ
4 IBRAHIM ŠKORIĆ
5 EMINA MUŠIJA
6 MUGDIN GORAK
7 MUHAMED MAHMIĆ
8 AMINA MUJAGIĆ
9 DELILA NOKTO
10 VAHIDIN VELISPAHIĆ
11 AMINA TOPALOVIĆ
12 SENAHID DELIĆ
13 ERNA KOVAČ
14 BORIS AŽDAJIĆ
15 SAID DELIĆ
16 IRMA TERZIĆ
17 SULEJMAN ALAJBEGOVIĆ
18 AJIŠA TOPALOVIĆ
19 ADIS SPAHIĆ
20 FAIK BAŠIĆ
21 AJLA KUREŠEPI
22 EMIR VELAGIĆ
23 NAIDA SARAČ
24 SEMIR DŽELO
25 IRNES ŠLJIVO
26 MELIHA SPAHIĆ

00877 NAŠA STRANKA
1 DŽEVDET HUSKIĆ
2 BEHIJA KULOVIĆ
3 MARCELA RAVLIJA
4 EMIR BILALOVIĆ
5 HELENA ANDRIJEVIĆ
6 ESAD DELIBAŠIĆ
7 BRANKO ČEŠLJIĆ
8 MIRSADA IMAMOVIĆ
9 JASMINA NEIMARLIJA
10 AZIZ GANIBEGOVIĆ
11 MONIKA ANDRIĆ
12 KENAN BAJTAREVIĆ
13 MIRHA HUSIKA
14 ALMA NEIMARLIJA
15 MIRSAD SARAČ
16 OLJA KRSMANOVIĆ
17 NERMIN KAZAZOVIĆ
18 FATIMA NEIMARLIJA
19 KEMAL SMAILAGIĆ
20 GORAN OMERAGIĆ
21 VJEKOSLAVA TOMIĆ
22 HARIS HUSIKA
23 TATJANA BEŠLIĆ ŠKREBLIN
24 VEDRAN IVIĆ
25 DAMIR ČOBO
26 MELISA ŠEHIĆ
27 AMAR BAJRAMOVIĆ
28 ALISA NEVJESTIĆ
29 IRFAN ZUKIĆ
30 ADRIJANA BILALOVIĆ

02554 EVELIN BITIĆ- NEOVISNI KANDIDAT

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ALDIN ŠLJIVO
2 MEJREMA PURIŠEVIĆ
3 DŽEMAL BEČIRHODŽIĆ
4 AJLA ČIŠIJA
5 EDIN ALIEFENDIĆ
6 NADINA KOVAČ
7 IZUDIN HRUSTO
8 SAFET ŠAHMAN
9 HELMINA MURTIĆ
10 ELVEDIN ALAJBEGOVIĆ
11 SALIHA TOPALOVIĆ HAMZAKADIĆ
12 AMAR SELIMOVIĆ
13 MEDIHA MAMELA
14 ALEN JOSIPOVIĆ
15 NAMIR TALIĆ
16 ARMINA MEMIĆ
17 MIRNES MERDIĆ
18 SAMRA HUKIĆ
19 NEDIM MUŠIJA
20 IZUDIN PUŠĆUL
21 SANDA HASAGIĆ TERZIĆ
22 KENAN KOZLO
23 ARNELA VEHAB
24 ADIS MRKONJIĆ
25 RIZAH HARAČIĆ
26 EVELINA TOPALOVIĆ
27 ELVIR DELIBAŠIĆ
28 MELISA ČATIĆ
29 FADIL MUFLIZOVIĆ
30 OMER MUSIĆ
31 NERMA ALIEFENDIĆ
32 ADMIR HADŽIĆ
33 AZRA ČIŠIJA
34 ELVEDIN DELIĆ

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 DŽENAN KUBAT
2 ANISA MIOČ
3 NAMIK BJELOPOLJAK
4 ADNAN PAUČINAC
5 MEDISA ZAHIROVIĆ
6 KENAN ŠKULJ
7 INDIRA HARDAUŠ
8 FIKRET ROJO
9 FATIMA IBRAHIMSPAHIĆ
10 ZAKIR KOZLO
11 DALILA KIKIĆ
12 ĐEVAD VELISPAHIĆ
13 MIRELA ČEHAJIĆ
14 HAJRUDIN PIPO
15 ELVEDIN SILAJDŽIĆ
16 MEDINA BRKIĆ
17 ĐENAN DEMIR
18 ĐENITA KUBAT
19 HALIM HASAGIĆ
20 NISVET MURTIĆ
21 ILMA SELIMOVIĆ
22 FARUK MAŠIĆ

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA
1 NAIDA DELIBAŠIĆ-ALAGIĆ
2 FEHIM MERDIĆ
3 JELISAVETA PLASTO
4 HARIZ DAUTBAŠIĆ
5 MERSAD SABLJAKOVIĆ
6 ZEMINA VEHABOVIĆ
7 FERID MERDIĆ
8 ELZUDIN MAŠIĆ
9 MERISA GAČIĆ
10 SAUDIN ŠKULJ
11 HAJRA JAŠARSPAHIĆ
12 HIDAJET KARZIĆ
13 ALEMA ZAHIROVIĆ
14 ADNAN ČELIKOVIĆ
15 HARIS DELIBAŠIĆ
16 KADIRA SARAČ
17 MERHIM DELIBAŠIĆ
18 EMINA JAŠARSPAHIĆ
19 EDNAN MUŠINBEGOVIĆ
20 ZEHRUDIN DELIBAŠIĆ
21 MIRNESA GOLUB

00027 HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 IVICA PETROVIĆ
2 IRENA NIKAČEVIĆ
3 SLAVEN KATIČIĆ
4 IVO MAJSTOROVIĆ
5 NATAŠA ŠARIĆ
6 VJEKOSLAV GRUBEŠIĆ
7 JOSIPA JAKOVIĆ
8 ERNEST ZAKUŠEK
9 JAGODA ANDRIĆ
10 ZORAN JOZINOVIĆ
11 SANDRA NIKOLIĆ
12 IVAN GRGIĆ
13 JANJA TUNJIĆ
14 DEJAN KOVAČEVIĆ
15 ŽELJKO KOLAKOVIĆ
16 MAJA JURKIĆ
17 JASENKO BEUS
18 IVANA VIDIĆ
19 ZORAN MARIĆ
20 MARIN MIJAČ
02317 NAROD I PRAVDA
1 AZRUDIN HARAČIĆ
2 LEJLA MEHANOVIĆ
3 SAMIR BEGANOVIĆ
4 KEMAL BERBIĆ
5 MAIDA BEGIĆ
6 ENESA LJEVAKOVIĆ
7 EMA KOKOŠIJA
8 ZERINA HASAGIĆ
9 FARIS BEGANOVIĆ
10 MUHAMED PLASTO
02320 PLATFORMA ZA PROGRES
1 DINO TICA
2 MELISSA JAŠARSPAHIĆ
3 RUSMIR LIZDE
4 MUAMERA HUSIKA
5 JAKUB BEGIĆ

00513 STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH
1 DŽEMAL HADŽIĆ
2 HALIDA HADROVIĆ
3 HALIM ALAJBEGOVIĆ
4 ENISA DURMIĆ
5 ELVEDIN BUREKOVIĆ
6 MUSTAFA VEJSPAHIĆ
7 MUNIRA MARKOVIĆ
8 HASAN HARAČIĆ
9 AJIŠA PENDIĆ
10 HAJRUDIN KARIĆ
11 MURISA TERZIĆ
12 FERID ROJO
13 ANA HRGOTA
14 ŠEFIK BUZA
15 VEJSIL GANIBEGOVIĆ

094 NACIONALNE MANJINE KAKANJ / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КАКАЊ
01699 PRVA STRANKA
1 NEDŽAD MUSIĆ
02325 SAVEZ MLADIH SNAGA
1 NIHAD RAMIĆ
02313 POKRET MOST 21
1 ŠIDA CRNOVIĆ
01226 MUJO FAFULIĆ
1 MUJO FAFULIĆ
01971 SAVEZ ZA STARI GRAD
1 SENAD RAMIĆ