Općinsko vijeće je 23.09.2021.godine održalo 10.redovnu sjednicu.

Kvorum – Na sjednici je u trenutku utvrđivanja kvoruma bilo prisutno: 27 vijećnika i vijećnica, naknadno su pristupili Izudin Hrusto, Mujo Fafulić i Džemal Bečirhodžić.

Zapisnik – Vijeće je usvojilo zapisnike sa 8. i 9. sjednice (Zapisnik sa 8. sjednice jednoglasno sa 28 glasova za; zapisnik sa 9. sjednice sa 27 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan) te nije usvojilo primjedbu vijećnika Huskića u vezi ispravke zapisnika sa 9. sjednice sa 11 glasova za, niko protiv 16 uzdržanih.

Vijećnička pitanja i inicijative

-Komentare na dostavljene odgovore  vijećnička pitanja su dali: Dževdet Huskić, Vinka Aletović, Branko Češljić i Armin Bašić.

-Komentara na dostavljena mišljenja na vijećničke  inicijative nije bilo.

-Vijećnička pitanja su postavili: Armin Bašić, Safet Šahman, Ahmed Begić, Behija Kulović, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Vinka Aletović i Armin Bašić.

-Vijećničke inicijative: Armin Bašić, Enver Merdić, Izudin Pušćul, Dževdet Huskić, Branko Češljić, Behija Kulović, Safet Šahman, Vinka Aletović.

Dnevni red – Predsjedavajući je predložio dnevni red po pozivu za sjednicu, u diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo dnevni red jednoglasno.

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, 6 protiv i 1 uzdržan.

2.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine
Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta sa 20 glasova za, 7 protiv i 3 uzdržana.

3.Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01-30.06.2021.godine

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč a nakon diskusije Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju TBR sa 18 glasova za, 7 protiv i 4 uzdržana.

4.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne na postojećem zahvatu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao pa je predsjedavajući rekao da je Vijeće u obavezi i dostaviti spisak stručnih lica koji će učestvovati u radu zajedno sa Ministarstvom po ovom pitanju. Nakon toga predsjednik Komisije za izbor i imenovanja je predložio da na listi stručnih lica budu Mirza Fazlić, Izudin Pušćul, Ivo Majstorović, Zerina Kovač, Rešad Merdić i Sanel Alić. Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i 1 uzdržan, za zaključak o listi stručnih lica sa 18 glasova za, 9 protiv i 2 uzdržana.

5.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za  2021.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić.

Vijeće je usvojilo Odluku sa 17 glasova za,  9 protiv i 3 uzdržana.

6.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra za parcele označene kao k.č.br.656/4, k.č.br.656/3, k.č.br.656/2 upisane u posjedovni list k.o. Doboj

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Kriterija o dodjeli jednokratnih i novčanih pomoći i pomoći za smještaj deložiranih pripadnika boračkih populacija /dopunska prava/

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovala: Nerma Aliefendić. Nakon disksusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 27 glasova za, niko protiv i 2 uzdržana.

8.Informacija o realizaciji sredstava boračkim populacijama sa viših nivoa vlasti i sredstava Budžeta Općine Kakanj u skladu s kriterijima i pozitivnim zakonskim propisima za 2020.godinu

Predlagač: općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Dževdet Huskić. Nakon diskusije Vijeće je primilo k znanju Informaciju sa 19 glasova za, 7 protiv i 2 uzdržana.

9.Davanje saglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2021.godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU,  i Munevera Šehić, članica UO JU,

U diskusiji su učestvovali Behija Kulović i Mujo Fafulić. Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku sa 21 glasom za, niko protiv i 7 uzdržanih.

10.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Kakanj 

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanje
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje je predložio da se postojećem sazivu UO (Trako Nisvet – predsjednik, Esmin Brodlija – član i Abdulah Imamović – član) mandat do okončanja procedure imenovanja novog, a najviše 3 mjeseca. Vijeće je usvojilo Rješenje sa 20 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana.

Predsjedatevajući  se zahvaljuje svim prisutnim i zaključuje rad 10. redovne sjednice Općinskog vijeća u 11:05’.