Općinsko vijeće Kakanj usvojilo programe podsticaja za poljoprivredu i poduzetništvo

Dana 28.02.2019.godine održana je redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Na sjednici je prisutno 25 vijećnika i vijećnica te  su se stekli svi uvjeti za validan rad i odlučivanje Općinskoga vijeća.  Odsutni su bili: Izudin Hrusto, Adnan Ibrahimspahić, Adisa Škulj i Mujo Fafulić.

Naknadno je pristupio Elvedin Delić.

Na sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su bili izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik sa 26. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

Na prošloj sjednici postavljeno je 10 vijećničkih pitanja i podneseno je 16 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Rizah Haračić.
– Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali:Semir Mušija, Enes  Piljug i Evelin Bitić.
– Vijećnička pitanja su postavili: Eldin Mijoč, Evelin Bitić, Rizah Haračić, Muhamed Kubat i Mugdin Gorak.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Enes Piljug, Mejrema Purišević, Safet Šahman, Amar Selimović i Namir Talić.

Dnevni red

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 20.02.2019.godine, te je za sjednicu predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 27. sjednicu.
Dnevni red usvojen je sa 25 glasova za.

1.Prijedlog odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Kakanj 2019-2021.

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i Grupa za podršku i zaštitu djece i mladih općine Kakanj
Izvjestilac: Esmin Brodlija, član Grupe za podršku i zaštitu djece i mladih općine Kakanj

U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Rizah Haračić, Semir Mušija i Slaven Katičić.

Nakon diskusije Vijeće je usvojilo Odluku o donošenju LAP za zaštitu djece i mladih na području općine Kakanj sa 21 glasom za, bez glasova protiv i  3 uzdržana.

2.Prijedlog odluke o nazivima ulica na području općine Kakanj sa Izvještajem o radu Komisije i prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje naziva novih ulica općine Kakanj
Izvjestilac: Adi Kubat, član Komisije

U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić, Eldin Mijoč, Evelin Bitić, Mirsad Tursum i Semir Mušija.

Predsjedavajući je predložio da se odgodi izjašnjavanje o ovoj tačci, obzirom da su svi saglasni sa prijedlogom ali su se u toku rasprave  iznijeli i prijedlozi za imenovanjem još ulica tako da će se svi amandmani iz rasprave uputiti Komisiji kako bi Komisija te amandmane razmotrila i cjelovit prijedlog ponudila Vijeću. Također, općinski načelnik, Aldin Šljivo je sugerirao da se i građanima omogući učešće tako što će, u okviru svog rada, Komisija  uputiti poziv građanima da daju svoje prijedloge i sugestije.  Ovaj zaključak Vijeće je usvojilo sa 23 glasa za, niko protiv i 1 uzdržan.

3.Prijedlog programa o utrošku sredstava za informisanje za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Stručna služba za poslove općinskog načelnika
Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar organa uprave Općine Kakanj

U diskusiji su učestvovali: Eldin Mijoč, Rešad Merdić, Semir Mušija, Rizah Haračić, Safet Šahman i Slaven Katičić.

Nakon rasprave Vijeće je usvojilo Program sa 20 glasova za, 3 protiv  i 1 uzdržan.  Vijeće nije usvojilo  zaključak da se prilikom rebalansa Budžeta neutrošena sredstva iz Programa rasporede na medije koji prate sjednicu Vijeća.

Uslijedila je pauza od 1h u radu Vijeća.

4.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestvovali Enes Piljug,  Safet Šahman i Eldin Mijoč.

Vijeće je sa 18 glasova za, 3 protiv i 1 uzdržan.

5.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Izvještaj je usvojen jednoglasno sa 22 glasa za.

6.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji su učestovali: Rešad Merdić, Safet Šahman, Nusret Muslić,  Evelin Bitić i Rizah Bitić.

Nakon kraće pauze Vijeće je usvojilo Program sa 21 glasom za, bez glasova protiv i uzdržan.

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao: Nusret Muslić.

Izvještaj je usvojen jednoglasno.

8.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Safet Šahman i Rešad Merdić.

Vijeće je usvojilo Program jednoglasno.

9.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2019.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Program je usvojen jednoglasno.

10.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškoslki odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Zaključak je svojen jednoglasno.

11.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Predlagač: UO JU za predškoslki odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškoslki odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Helmina Murtić, direktorica JU i Mirsada Čaluk, predsjednica UO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i zaključak je usvojen jednoglasno.

12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Emira (Hamze) Husike iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Rješenje je usvojeno jednoglasno.

13.Informacija o stanju javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine za 2018.godinu na području općine Kakanj

Predlagač: Policijska stanica Kakanj
Obrađivač: policijska stanica Kakanj
Izvjestilac: Vahidin Topalović, komandir PS

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je Informaciju primilo k znanju jednoglasno.

14.Informacija o poduzetim operativnim, sanacionim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja prirodne nesreće na cjelokupnom području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba civilne zaštite
Izvjestilac: Nurudin Hrusto, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao Rizah Haračić i Semir Mušija.

Informacija je primljena k znanju jednoglasno uz zaključak.

Predsjedvajući je čestitao 1.mart – Dan nezavisnosti BiH i zaključio rad 27. sjednice Općinskog vijeća u 2:35.