Općinsko vijeće će 25.02.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati u maloj sali JU KSC Kakanj održati svoju 4. redovnu sjednicu.
Prijedlog dnevnog reda nije usaglašen na sjednici Kolegija Općinskog vijeća kojase održala 17.02.2021.godine tako da će se rasprava o istom voditi na samoj sjednici.
Poslovnički predsjedavajući je predložio sljedeći dnevni red koji su vijećnici sa pripadajućim materijalima dobili uz poziv:
(materijale, odgovore na vijećnička pitanja i zapisnik možete preuzeti klikom na tačku)

-usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća

-komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja

-komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative

-vijećnička pitanja

-vijećničke inicijative

1.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za period  01.01-31.12.2021. godine sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi, pregledom amandmana i prijedloga na Nacrt budžeta i Mišljenjem Ministarstva finansija ZDK o prihodima u Nacrtu budžeta

2.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za period 01.01-31.12.2021. godine

3.Zahtjev Skupštine JP „Vodokom“ za davanje saglasnosti na Odluku o smanjenju  osnovnog kapitala

4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju poduzetničke zone „Modrinje“ općina Kakanj 

5.Prijedlog zaključka o usvajanju Akcionog plana razvoja općine Kakanj za 2021.godinu 

6.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz Budžeta Općine Kakanj za 2020.godinu

7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020.godinu

8.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstva iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje razvoja poduzetništva i obrta  za 2020.godinu

9.Prijedlog odluke o davanju naziva sportskoj dvorani u Kaknju

10.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje prostorija i garaže vatrogasanog doma Doboj Udruženju „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj

11.Izveštaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2020.godini

12.Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Kakanj z 2020.godini

13.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj 

14.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj za 2021.godnu i Finansijski plan za 2021.godinu

15.Prijedlog rješenja o razrješenju Adisa Spahića, predsjednika Komisije za ekologiju 

16.Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Komisije za ekologiju

17.Informacija o radu  Udruženja „Razvojni centar općine Kakanj“ (juni-decembar 2020) 

18.Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske stanice Kakanj za 2020.godinu

Napomena: Materijal pod rednim brojem 5. nije kompletan jer je u pripremi od strane obrađivača.

Napomene o radu Kolegija 

Kolegij Općinskog vijeća je održao 17/02/2021 godine 3. sjednicu na kojoj  je razmatrao i predstavke upućene Vijeću:

a)Zahtjev Centra za podršku Roma „Romalen“ Kakanj za budžetsko finansiranje za 2021.godinu
Zahtjev je primljen k znanju, obzirom da je već ranije proslijeđen nadležnim službama na razmatranje.
b)Molba iNovina BH d.o.o. Sarajevo za smanjenje iznosa zakupa
Molba je upućena Službi za privrednu urbanizam i zaštitu okoline na razmatranje.

c)Zahtjev Notarske komore F BiH za izuzećem/oslobađanjem notara od plaćanja komunalne takse na istaknutu firmu
d)Zahtjev Lutrije BiH za izmjenu Odluke o komunalnim taksama
e)Zahtjev Udruge priređivača na sreću za izmjenu Odluke o komunalnim taksama
Zahtjeve Notarske komore F BiH, Lutrije BiH i Udruge priređivača igara na sreću „Upis“  Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i općinskom načelniku da uz konsultacije sa Općinskim pravobranilaštvom iste razmotri i Vijeću ponudi moguće prijedoge rješenja ovog problema tj. izmjenu i dopunu  postojeće Odluke ili novu a u skladu sa zakonom.
f)Informacija o trenutnom statusu i prijedlog za nastavak rada i egzistiranja Orkestra Rudarske glazbe
Informaciju o trenutnom statusu i prijedlog za nastavak rada i egzistiranja Orkestra Rudarske glazbe Kolegij Općinskog vijeća prosljeđuje Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike i općinskom načelniku na razmatranje i postupanje.
g)Odgovor na Zahtjev MZ Bijele Vode u vezi putnih pravaca
h)Odgovor na Inicijativu JU KSC Kakanj za promjenu imena sale B u sportska sala „Anes Begić“
Odgovori su primljeni k znanju.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA