Kupovina markice koja važi godinu dana po cijeni od 20 KM oslobađa osigurana lica obaveze plaćanja participacije pri liječenju

U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen prijem za Mirsadu Subašić, direktoricu Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK i njene saradnike. Na prijemu se razgovaralo o prednostima i benefitima u obliku premije (markice) zdravstvenog osiguranja koje je Zavod ponudio osiguranim licima.

Mogućnost kupovine premije (markice) osiguranja umjesto plaćanja neposrednog učešća u troškovima plaćanja zdravstvene zaštite uvedena je 1.1.2018.godine. Kupovina markice je na dobrovoljnoj osnovi i osobe koje kupe markicu bit će oslobođene od neposrednog učešća (participacije) u korištenju primarne, specijalističko – konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite u periodu od godinu dana od dana kupovine markice.

To znači da kupovinom markice po cijeni od 20 KM radno aktivno stanovništvo ne bi više moralo plaćati razne oblike participacije kao što su: prvi pregled kod ljekara primarne zdravstvene zaštite koji se plaća 20 KM, prvi pregled u konsultativno-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti koji se plaća 4 KM, laboratorijske nalaze koji se plaćaju od 2 do 15 KM, UZV koji se plaća 10-15 KM po organu, CT dijagnostika koja se plaća od 50 do 100 KM, magnetna rezonanca koja se plaća 100 KM….

Penzioneri, djeca, RVI i druge kategorije koje su inače oslobođene plaćanja participacije kupovinom premije ne bi plaćali 1 KM po receptu za lijekove sa esencijalne liste.

Cijena markica za 2018. godinu iznosi 20 KM, a iste se mogu kupiti u vremenu od 1.1. do 31.3.2018. godine. Uplata se može izvršiti u ovlaštenim ustanovama za obavljanje platnog prometa na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK broj: 1340100000002157. Na uplatnici se obavezno stavlja vrsta prihoda 722611, te šifra općine osiguranika (za općinu Kakanj 043). Dva primjerka uplatnice se donose u poslovnicu Zavoda zdravstvenog  osiguranja, nakon čega se osiguraniku ovjerava i vraća primjerak uplatnice, izdaje markica za 2018. godinu, te evidentira u bazi podataka. Za osiguranike koji ne žele kupiti markicu za 2018. godinu, primjenjivat će se ranija Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.