Kakanj u brojkama: Pogledajte šta je pokazao Popis u Kaknju

Agencija za statistiku BiH jučer je objavila rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Analizirali smo rezultate Popisa za Kakanj – šta je pokazao popis, koliko je Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, koliko stanovnika govori kojim jezikom, koliko je radno sposobnih, udatih, nepismenih…

Krenimo redom, u Kaknju živi 37.441 stanovnika. Od toga 18.651 muškaraca i 18.790 žena. Kako smo već pisali, Bošnjaka je 32.341 ili 86,37 %, Hrvata 2.973 ili 7,94 % a Srba 281 ili 0,75 %. O nacionalnosti se nisu izjasnila 172 stanovnika ili 0,45 % a 1.646 ili 4,39% je ostalih. 28 stanovnika bilo je bez odgovora.

Što se vjeroispovjesti tiče, u Kaknju je 32.862 stanovnika islamske vjeroispovijesti, 2.805 katoličke, 293 pravoslavne, 67 Agnostika, 140 Ateista, a 267 stanovnika se nije izjasnilo. Ostalih je 987 a bez odgovora na ovo pitanje bilo je 20 ispitanika.

Bosanskim jezikom u Kaknju govori 34.220 stanovnika, 2.369 hrvatskim, 118 srpskim, 706 ostalim a 28 je bez odgovora na ovo pitanje.

U Kaknju je 8.107 neoženjenih/neudatih, 19.455 oženjenih/udatih, 652 razvedenih i 2.780 udovaca/udovica.

Broj žena koje nisu rađale je 4.161, sa jednim djetetom 1.964, sa dva djeteta 4.863, sa tri 2.545, sa četiri 1.001 i sa pet i više 1.128.

Što se zdravstvenog stanja tiče, ukupno sa zdravstvenim poteškoćama je 2.591 Kakanjaca. Od toga 994 ima probleme sa vidiom, 590 probleme sa sluhom, 1.498 probleme sa kretanjem, 443 sa pamćenjem i koncentracijom, 421 sa održavanjem lične higijene, 320 sa komunikacijom-sporazumijevanjem sa drugima a 898 ima više poteškoća.

U Kaknju je 12.240 domaćinstava i to: 1.924 sa jednim članom, 2.844 sa dva člana, 2.667 sa tri člana, 3.099 sa četiri člana, 1.112 sa pet članova, 414 sa šest članova, 119 sa sedam članova i 61 sa osam i više članova. Prosječan broj članova po domaćinstvu u Kaknju je 3,06.

U Kaknju je 1.132 nepismenih ili u procentima 3,41 % stanovništva. 302 ispitanika bila su bez odgovora na ovo pitanje.

Bez ikakvog obrazovanja je 1.699 stanovnika, nepotpuno osnovno obrazovanje ima 3.704 stanovnika, 7.556 sa osnovnom školom, 15.259 sa srednjom školom 313  sa specijalizacijom poslije srednje škole. Višu školu i prvi stepen fakulteta ima 602 stanovnika a visoku školu, fakultet, akademiju ili univerzitet 1861 stanovnik.

U Kaknju je 10.409 kompjuterski pismenih lica. Lica koja djelimično poznaju rad na računaru je 7.906, a 14.630 kompjuterski nepismenih. Za 260 lica nepoznati su ovi podaci.

U Kaknju je ukupno 30.994 radno sposobnih, od čega je 9.442 zaposlenih. Nezaposlenih je 3.600, ranije je radilo 1.579 a 2.021  je bez radnog iskustva.

Učenika i studenata (15 i više godina) je 3.015, 5.456 penzionera, 7.102 lica koja obavljaju kućne poslove, 355 nesposobnih za rad i 2024 ostalih kategorija.

U Kaknju ima ukupno 12.584 zgrada, od toga 9.800 sa jednim stanom, 2.371 sa dva stana, 201 sa tri stana, 92 sa četiri stana, 18 sa pet stanova, 39 sa 6-10 stanova, 29 sa 11-20 stanova, 22 sa 21-30 stanova, 6 sa 31-50 i 6 sa 51 i više stanova.

Broj domaćinstava koja obavljaju poljoprivrednu aktivnost je 5.490 a od toga onih koja obavljaju poljoprivrednu aktivnost i prodaju na tržištu je 486.