Za isplatu popisivačima odobreno 7,4 miliona KM

Vkonvertibilne-marke-100kmlada FBiH odobrila je Federalnom zavodu za statistiku korištenje 7.452.675 konvertibilnih maraka donatorskih grant sredstava koje je osigurala Evropska komisija, a uplatila Agencija za statistiku BiH na poseban namjenski transakcijski račun za potrebe ovogodišnjeg popisa u BiH.

Za provođenje popisa je na teritoriji Federacije BiH bilo angažirano oko 14.000 popisivača, općinskih i entitetskih instruktora, članova općinskih i kantonalnih popisnih komisija.

Predviđeni iznos će biti doznačen na otvoreni podračun sukcesivno po ispunjenju uvjeta utvrđenih u Sporazumu o korištenju sredstava Granta.