U utorak sjednica OV Kakanj, pogledajte dnevni red

Kolegij Općinskog vijeća je 22.10.2018.godine sa početkom u 15:30 održao 23. sjednicu na kojoj je razmatrao:

a)Zahtjev Melihe Neimarlija za izmjenom Odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj
b)Molba Hafize Zaimović
c)Molba MZ Kraljeva Sutjeska

Razmatrane zahtjeve Kolegij je proslijedio nadležnim službama na dalje postupanje: Zahtjev Melihe Neimarlija upućen je Komisiji za utvđivanje registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj, Molbu Hafize Zaimović Službi za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, a Molbu MZ Kraljeva Sutjeska Odsjeku za mjesne zajednice i Službi za finansije.

Također, Kolegij je utvrdio i termin održavanja 23. redovne sjednice Općinskog vijeća i prijedlog dnevnog reda.

23. sjednica Općinskog vijeća će se održati 30.10.2018.godine sa početkom u 9:00 sati.

Prijedlog dnevnog reda je u nastavku, a materjiale možete preuzeti klikom na tačku dnevnog reda:

1.Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.06.2018. godine
2.Izvještaj o izvršenju Tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 01.01. – 30.06.2018. godine
3.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
4.Prijedlog izmjene i dopune Programa utroška neraspoređenog dijela namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2018. godinu i sredstva od prodaje poslovnih prostora
5.Prijedlog odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu
6.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2018.godinu
7.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava od koncesionih naknada za 2018.godinu
8.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na dopune Plana redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2018.godinu
9.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretnina – poslovnim prostorima u vlasništvu Općine Kakanj
10.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj
11.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – zamjena zemljišta 
12.Prijedlog odluke o o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene, parcelaciju mikrolokaliteta i formiranje građevinske čestice
13.Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambene jedinice izgrađene na osnovu projekta „Program rješavanja stambenog problema Roma na području općine Kakanj“ 
14.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja 
15.Prijedlog odluke o proglašenju Udruženja Razvojni centar općine Kakanj udruženjem od posebnog interesa
16.Informacija o stanju obaveza JP „Vodokom“ prema KfW kreditu
17.Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg programa rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2017/18. godinu
18.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018/19.godinu
19.Prijedlog odluke o razrješenju Kristine Šain, članice OIK-a 
20.Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK-a
21.Prijedlog odluke o razrješenju Mahira Neimarlije, člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj, na lični zahtjev
22.Prijedlog odluke o imenovanju člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj na privremeni period do konačnog imenovanja