U narednoj budžetskoj godini 1,5 miliona KM za otplatu kredita JP Vodokom Kakanj

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj razmatrana je informacija koju su Vijeću proslijedili Skupština, Nadzorni odbor i Uprava JP Vodokom d.o.o. Kakanj.

Naime, kako je navedeno u samoj informaciji, u ovoj 2018. poslovnoj godini na naplatu je došao kredit preuzet sporazumom između KfW, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva finansija FBiH i Općine Kakanj, u ukupnom iznosu od 7,5 miliona KM. Sporazum je potpisan davne 2002. godine.

Općinsko Vijeće Kakanj usvojilo je u 2015. godini odluku o načinu otplate kredita, na način da do 2018. godine otplatu kredita vrši Općina Kakanj, a da se u 2018. godini uključi i JP Vodokom i to u slijedećim iznosima:

Međutim, prema informaciji koju je na posljednjoj sjednici razmatralo Općinsko vijeće Kakanj, JP Vodokom nije u mogućnosti servisirati svoju godišnju ratu po navedenom kreditu.

Treba istaći da Vodokom ima i obaveze koje se odnose na dugoročni kredit kod ASA Banke, a koji je podignut radi unaprjeđenja poslovanja i izmirivanja tekućih obaveza prema javnim fondovima, zaposlenicima i dobavljačima. Obaveze po ovom kreditu na datum 31.12.2017. godine iznose 2.847.397 KM. Mjesečni anuitet po ovom kreditu iznosi 30.256 KM i to je maksimalni iznos anuiteta koji preduzeće može servisirati, a da ne ugrozi redovno funkcionisanje i poslovanje preduzeća.

Nakon rasprave, Vijeće je usvojilo zaključak da se za narednu sjednicu pripreme izmjene Odluka o servisiranju KfW kredita, i to na način da Općina Kakanj preuzme obavezu servisiranja istog, uz aktivnost svih aktera da se radi na tome da se pomenuti kredit otpiše od strane Federalnog ministrastva finansija. To znači da će u narednoj budžetskoj godini iz budžeta Općine na otplatu kredita biti planirano oko 1,5 miliona KM (obzirom na ratu kredita koja u ovoj 2018. godini neće biti servisirana od JP Vodokom i onu koja dospijeva u 2019.godini).