U četvrtak zasjeda Općinsko vijeće: Općinske službe moraju biti ažurnije prilikom dostavljanja odgovora

Kolegij Općinskog vijeća je jučer 20/06/2018.godine sa početkom u 15:30 održao 21. sjednicu na kojoj je primio k znanju Odgovor Zavoda za planiranje i izgradnju na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća broj: 01/1-20-K-193/18 od 23.05.2018.godine i donio zaključak kojim se sugerira općinskim službama da budu ažurnije prilikom dostavljanja odgovora na vijećnička pitanja i mišljenja na vijećničke inicijative vijećnicima.

Kolegij je također zakazao termin održavanja 21. redovne sjednice Općinskog vijeća za  28/06/2018. godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati.

Utvrđen je i prijedlog dnevnog reda a materijale možete preuzeti klikom na tačku.

  1. Prijedlog odluke o pristupanju izrade Plana kapitalnih investicija Općine Kakanj
  2. Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra
  3. Izvještaj o poslovanju JP “Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu sa Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja za JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu
  4. Izvještaj o poslovanju sa finansijskim izvještajem JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za 2017.godinu sa izvještajem vanjskog revizora