Općinsko vijeće Kakanj nastavlja pozitivne trendove: Za podsticaje u poljoprivredi i privredi blizu 1 milion KM

Općinsko vijeće će 28/02/2019 godine (četvrtak) sa početkom u 9:00 sati održati 27. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 14 tačaka dnevnog reda. Svakako, najznačajnije tačke su Program za podsticaj u poljoprivredi i Program za podsticaj razvoja poduzetništva.

Raspoloživi iznos sredstava – Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji je iznos od 535.000,00 KM, ostale usluge iz Programa podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 15.000,00 KM, ugovori o djelu iz Programa podsticaja poljoptivrednoj proizvodnji u iznosu od 5.000,00 KM. Korisnici programa su poljoprivredni proizvođači, zadruge, otkupljivači poljoprivrednih proizvoda, Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača „KAP“ Kakanj, udruženja poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj i druga fizička i pravna lica.

Sredstva namijenjena za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta na području općine Kakanj realizovaće se u periodu od 01.01. – 31.12.2019. godine. Raspoloživi iznos sredstava je 429.000,00 četiristotinedvadesetdevethiljada) KM.

Namjena Programa: Refundacija troškova osnivanja obrtničkih (osnovno zanimanje), trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća – d.o.o. u 2019. godini; Projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“; Sufinansiranje troškova nabavke novih mašina i druge opreme u cilju proširenja poslovanja i povećanja broja zaposlenih; Sufinansiranje troškova zapošljavanja u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj; Regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama u 2019. godini za poduzetnike i obrtnike sa područja općine Kakanj (osim za trgovine i ugostiteljstvo); Sufinansiranje samozapošljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz: I Refundaciju troškova obaveznih doprinosa i nabavke opreme; II Refundaciju troškova zakupa poslovnog prostora i sufinansiranje nabavke repromaterijala; Sufinansiranje projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku krojenja, šivanja i tkanja. Finansiranje rada udruženja „Razvojni centar Općine Kakanj“; Poboljšanje kvaliteta praktične nastave u Mješovitoj srednjoj školi Kakanj; Učešće na sajmovima i promocija razvoja poduzetništva i obrta (transferi); Ugovorene obaveze prema korisnicima podsticajnih sredstava iz 2018. godine; Naknade iz Programa „Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta“ (ugovori o djelu); Ostale usluge iz Programa „Subvencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta“(fakture); Rezervna sredstva.

Kompletne materijale možete preuzeti klikom na tačku:

1.Prijedlog odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za zaštitu djece općine Kakanj 2019-2021.
2.Prijedlog odluke o nazivima ulica na području općine Kakanj sa Izvještajem o radu Komisije i prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije
3.Prijedlog programa o utrošku sredstava za informisanje za 2019.godinu
4.Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline iz budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu
5.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018.godinu
6.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2019.godinu
7.Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018.godinu
8.Prijedlog programa utroška sredstava iz budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2019.godinu
9.Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivih mjera u 2019.godini
10.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosi na Pravilnik o keoficijentima i platnim razredima JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
11.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
12.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Emira (Hamze) Husike iz Kaknja
13.Informacija o stanju javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine za 2018.godinu na području općine Kakanj
14.Informacija o poduzetim operativnim, sanacionim mjerama i drugim aktivnostima u periodu stanja prirodne nesreće na cjelokupnom području općine Kakanj

Kolegij Općinskog vijeća je 20/02/2019. godine održao 27.sjednicu na kojoj je razmatrao dolje navedene predstavke i prijedloge te donio sljedeće zaključke:

a)Inicijativa Slavena Katičića
Uvodno izlaganje dao je Slaven Katičić koji je obrazložio razloge podnošenja inicijative za promjenom Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike Općine Kakanj. Nakon kraćeg razgovora Slaven Katičić je povukao inicijativu.

b)Inicijativa Nusreta Muslića
Kolegij je odlučio da se inicijativa vijećnika Muslića vezana za izdvajanje dijela vijećničkog paušala za liječenje dvije djevojčice iz Kaknja podijeli vijećnicima kako bi se samostalno izjasnili o istoj.

c)Informacija o izvršenim isplatama jednokratnih novčanih pomoći za nezaposlene pripadnike boračke populacije za 2018.godinu
Kolegij je Informaciju primio k znanju.

d)Zahtjev grupe građana u vezi plaćanja usluge zagrijavanja 
Kolegij Općinskog vijeća je sugerirao organima upravljanja JP „Grijanje“ d.o.o Kakanj da preispitaju Odluku o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora u Kaknju daljinskim grijanjem i Uslove za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz daljinskog grijanja kako bi se razmotrila mogućnost ukidanja paušalnog plaćanja usluge zagrijavanja.

e)Zahtjev grupe građana za uređenje saobraćajnice i parkinga
Kolegij Općinskog vijeća je Zahtjev grupe građana za uređenje saobraćajnice i parkinga proslijedio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na dalje razmatranje i postupanje.
Također, obzirom na sve učestalije zahtjeve građana za rješenjima parking prostora, Kolegij Općinskog vijeća je tražio od Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline da se evidentiraju svi parkinzi, da se prezentiraju budući planovi u vezi rekonstrukcije, sanacije ili izgradnje parkinga u gradu, te ponudi rješenje upravljanja parking prostorom.

f)Inicijativa za sanaciju prilaza, osvjetljivanje i izgradnju nove ili sanaciju postojeće željezničke stanice u Čatićima
Kolegij Općinskog vijeća je Inicijativu za sanaciju prilaza, osvjetljivanje i izgradnju nove ili sanaciju postojeće željezničke stanice u Čatićima proslijedio Željeznicama Federacije BiH na dalje razmatranje i postupanje.
Takorer, Kolegij Općinskog vijeća je istu Inicijativu proslijedio Zavodu za planiranje i izgradnju kako bi razmotrio mogućnost da jednim rasvjetnim tijelom preko postojeće rasvjete osvijetli željezničku stanicu u Čatićima.

g)Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na Zaključak Kolegija 
Odgovor je proslijeđen grupi građana.

h)Dopis advokata Suada Agića na Zaključak Kolegija Općinskog vijeća
Dopis je primljen k znanju.

i)Popis prioritetnih projekata za uređenje infrastrukture u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj
Kolegij Općinskog vijeća je Popis prioritetnih projekata za uređenje infrastrukture u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj proslijedio općinskom načelniku kako bi, prilikom predlaganja programa utroška sredstava za 2019.godinu, razmotrio mogućnosti sufinansiranja istih.
Također, Kolegij je podsjetio da je na 26.sjednici usvojen Zaključak broj. 01/1-26-22/19 od 31.01.2019.godine kojim se Općinsko vijeće izjasnilo u kojem pravcu bi se stanje infrastrukture u osnovnim i srednjim školama na području općine poboljšalo.

j)Amandmani na Budžet Općine Kakanj 2019. MZ Zagrađe
Kolegij Općinskog vijeća je amandmane MZ Zagrađe na Budžet Općine Kakanj 2019. proslijedio Službi za finansije na dalje razmatranje i postupanje.