Oglas za posao: Raiffeisen BANK traži direktora Filijale Kakanj

SPONZORISANO

Da li ste u potrazi za poslom u dinamičnom i izazovnom okruženju? Želite li svakodnevno imati priliku za učenje i usavršavanje u stručnom i profesionalnom timu? Raiffeisen banka, kao poslodavac koji ostvaruje zapažene rezultate, Vam nudi ove mogućnosti.

Ukoliko ste se u navedenom pronašli i spremni ste dati lični doprinos našoj kompaniji, ohrabrujemo Vas da se prijavite na oglas za prijem u radni odnos, uz probni rad na poziciju:

 

Direktor Filijale

 

Sektor RETAIL PRODAJA, Glavna Filijala Zenica, Filijala Kakanj  

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina,

Lokacija rada: Kakanj

 

Uslovi za poziciju:

 • VSS, ekonomskog smjera;
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva u finansijskim institucijama;
 • na poslovima prodaje , na lokalnom tržištu (tj. u konkretnoj regiji/kantonu);
 • Najmanje 2 godine na rukovodećim pozicijama;
 • Dobro poznavanje bankarskog tržišta u BiH;
 • Dobre analitičke i izvještajne vještine;
 • Dobre organizacijske vještine i vještine upravljanja vremenom;
 • Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • Dobre vještine delegiranja i motiviranja;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika, u govoru i pismu;
 • Kompjuterske vještine (Word, Excel, Power Point).

 

Rezime ključnih odgovornosti:

 

 • Rukovodi i organizuje rad Filijale sa svim pripadajućim organizacionim dijelovima;
 • Odgovara za poslovanje Filijale u cijelosti u skladu sa važećim zakonskim propisima i usvojenim procedurama i pravilnicima;
 • Odgovara za ispunjenje definisanih budžeta Filijale i pripadajućih organizacionih dijelova u svim područjima iz segmenta Retail poslovanja u cijelosti, koji se sastoje od naturalnih i finansijskih pokazatelja vezanih za ukupno poslovanje sa PI, Premium, Retail business i SE klijentima u cilju ostvarenja planirane profitabilnosti;
 • Odgovara za kvalitet i kontinuirano unapređenje istog u domenu pružanja usluga kompletnog šalterskog poslovanja za fizička i pravna lica (blagajničko i poslovanje platnog prometa), kao i poštivanje važećih zakonskih propisa i usvojenih procedura i pravilnika koji regulišu ovu oblast kroz redovno provođenje kontrola;
 • Inicira, planira, rukovodi i učestvuje u akvizicijama klijenata na lokalnom tržištu za segmente u Retail poslovanju u skladu sa definisanom strategijom i planovima Glavne filijale, prati efekte istih i poduzima mjere za unapređenje procesa akvizicije klijenata;
 • Predlaže i poduzima mjere za unapređenje naplate potraživanja u segmentu Retail poslovanja: PI, Premium, Retail business i SE klijenti zajedno sa šefovima agencija i rukovodiocima poslovnih odnosa za date segmente, a u saradnji sa Odjelima naplate zaduženim za pojedine segmente;
 • Obezbjeđuje potrebne tehničke i prostorne uvjete za potrebe Filijale i pripadajuće organizacione dijelove;
 • Odgovara za unapređenje timskog rada kroz upućivanje referrala od uslužnog ka prodajnom osoblju Banke i članica Grupacije i sve druge oblike saradnje, motivaciju radnika, razvoj individulanih vještina prodajnog i uslužnog osoblja, te sprovođenje redovnog coachinga radnika;
 • Sarađuje:
 • u domenu unapređenja prodajnih rezultata sa Regionalnim rukovodiocem za podršku prodaji  unutar Glavne filijale;
 • u domenu unapređenja procesa pružanja usluga sa Regionalnim rukovodiocem za podršku uslugama/kvalitetu unutar Glavne filijale;
 • u domenu unapređenja naplate potraživanja sa relevantnim funkcijama;
 • Izvještavanje Direktora Glavne filijale o svim relevantnim poslovnim aktivnostima sa klijentima iz regije koju pokriva Filijala, ostvarenju budžetiranih kategorija, kao i planu aktivnosti za unapređenje istih, te o svim ostalim delegiranim zadacima od strane Direktora Glavne filijale;

Predlaže Direktoru Glavne filijale mjere za unapređenje rada Filijale i pripadajućih organizacionih dijelova.

 

Oglas ostaje otvoren do 23.11.2018.godine.

 

Prijava za predmetnu poziciju se šalje na e-mail adresu: ena.sapcanin@raiffeisengroup.ba ili na mail info.rbbh@raiffeisengroup.ba a ista treba da sadrži:

 

 • Biografiju sa fotografijom;
 • Pismo motivacije sa naznačenom pozicijom za koju se aplicira.

 

Kandidati koji uđu u uži izbor, a prije odgovarajućeg intervjua, biti će pozvani da pristupe pismenom testu općih sposobnosti i testu engleskog jezika. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!

 

Informacije možete dobiti na stranici www.raiffeisenbank.ba ili na kontakt telefon: 033/287-905

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.