Održana 20. sjednica Općinskog vijeća Kakanj: Velika sredstva potrebna za sanaciju šteta

[zooeffect AcCAZvbpBGnI]

Danas je u Sali Općine Kakanj održana 20. sjednica Općinskog vijeća. Sjednica je počela u 9 sati a na dnevnom redu je bilo 9 tačaka.

Prva tačka bila je Informacija o borbi protiv prirodne nesreće i preliminarni presjek stanja nastalih šteta na području Kaknja, a uvodničar je bio Nurudin Hrusto, šef Službe civilne zaštite. Između ostalog, naglasio je da će za sanaciju oštećenih i uništenih puteva, prema procjenama, biti potrebno izdvojiti 3.500.000 KM, dok će za sanaciju klizišta trebati izdvojiti 9.000.000 KM. Za sanaciju oštećenih kuća, prema procjenama, bit će potrebno 3.500.000 KM.

Nakon uvodnog obraćanja Nurudina Hruste, počelo je izlaganje vijećnika. Tokom izlaganja mogle su su čuti sugestije u smislu ažuriranja podataka o nastalim štetama, a čule su se i riječi pohvale za rad Općinskog štaba civilne zaštite, te angažman privrednih subjekata, nevladinih organizacija, humanitarnih organizacija, građana i drugih subjekata.

Prisutnima se obratio i općinski načelnik Nermin Mandra. Između ostalog je rekao da problem klizišta teško možemo riješiti sami, pa se i mi osvrćemo na najave sa državnog nivoa koje se odnose na donatorske konferencije i druge fondove za pomoć ugroženom stanovništvu. Uputio je čestitke svim organizacijama i građanima koji su učestvovali u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu.

Usvojena je Informacija o borbi protiv prirodne nesreće i preliminarni presjek stanja nastalih šteta na području Kaknja . Osim toga, usvojena su i dva zaključka koji se odnose na: odavanje priznanja Općinskom štabu civilne zaštite, javnim i privatnim preduzećima, nevladinim organizacija, građanima i svim drugim učesnicima borbe protiv nedaća koje je donijela prirodna nesreća, te zaključak koji se odnosi na mjere koje će u budućem periodu biti realizirane u cilju saniranja posljedica prirodne nesreće. Tačna formulacija zaključaka bit će objavljena u Službenim novinama Općine Kakanj.

Usvojeni su i Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu.

Usvojen je “Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od koncesionih naknada”. Izmjene se odnose na činjenicu da je u određenim naseljima umjesto ranije planiranih projekata potrebno realizirati neke druge prioritetnije projekte koji se moraju realizirati kako bi se sanirale posljedice prirodne nesreće.

Također, usvojen je “Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline za 2014. godinu”. Izmjene se odnose na promjenu prioriteta zbog prirodne nesreće i to uglavnom u segmentu sanacije korita rijeka.

Općinsko vijeće je k znanju primilo Informaciju o stanju i problematici deponije šljake i pepela Turbići i deponije uglja TE „Kakanj“ u Čatićima sa aspekta uticaja na životnu okolinu.

Tokom rasprave čuli su se stavovi da bi Informacija trebala sadržavati i segment o uticaju deponija šljake, pepela i uglja na zdravlje stanovništva, te uticaju na zemljište i zrak.

Prisutnima se obratio Hasan Čaušević- direktor Termoelektrane Kakanj, a potom i Dražen Filipović u ime Neformalne grupe građana “Eko-Čatići”.

Usvojeni su još i: Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva općine Kakanj i Izvještaj o epidemijama u 2013. godini, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za utvrđivanje namjene mikrolokaliteta (naselje Varda), Odluka o davanju saglasnosti firmi “Prevent” BH d.o.o Visoko (firma će graditi kuću svom uposleniku iz Kaknja kojem je klizište uništilo dom), Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad sa Finansijskim izvještajem za 2013. godinu   te Izvještaj o radu JU za kulturu i obrazovanje sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. g, i Informacija o stanju kulture i sporta na području općine Kakanj.

Na kraju, za članove Nadzornog odbora JP “Vodokom” Kakanj na period od tri mjeseca imenovani su Samir Selimović, Sejfudin Mehić i Zoran Jozinović, a za člana Općinske izborne komisije imenovan je Almir Imamović.

Sjednica je završila u 13 sati.