Iz bilježnice komunalne inspektorice za maj 2014. godine

inspekcija_slikaU ulici Alije Izetbegovića,  jedan od stanara je samoinicijativno postupajući uredio fasadu na dijelu stambene zgrade koji obuhvata njegov stan. Samoinicijativno je odredio i boju fasade čime je narušio izgled zgrade. Ovakvo postupanje nije dozvoljeno. Farbanje vanjskih dijelova zgrada može se vršiti na način da se upravitelj zgrade obrati zahtjevom Službi za urbanizam koja će definirati uslove pod kojima se treba vršiti uređenje fasade, piše službena stranica Općine.

Intervenirala je inspekcija pa je u toku postupak kako bi se izvršile radnje koje će spriječiti negativne efekte samoinicijativnog postupanja jednog od stanara.

Jednoj trgovinskoj radnji koja je izvršila nepropisno odlaganja otpadnog građevinskog šuta u posude za kućni otpad naređeno je da o svom trošku angažira JP „Vodokom“ Kakanj radi odvoza šuta.

Na području Varde naređeno je uklanjanje nekoliko vanjskih toaleta izgrađenih od drveta. Toaleti su izgrađeni bespravno, te ispuštaju otpadne vode na javnu površinu.

Na osnovu zahtjeva jedne porodice, komunalna inspektorica je naložila Zavodu za planiranje i izgradnju potkresavanje stabala topola uz rijeku Bosnu u Ulici branilaca. Za uklanjanje stabala nadležna je Agencija za vodno područje rijeke Save.

Kontinuirano je vršeno uklanjanje prodavača koji su bespravno zauzimali javnu površinu na šetalištu, Trgu Kemala Baysaka, ulici 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade i drugim prostorima. Jednom prodavaču iz Kiseljaka koji je odbio da se ukloni bit će ispostavljen prekršajni nalog.

Komunalna inspektorica je vršila kontrolu čistoće kontejnerskih mjesta, ulica, lokalnih i nekategorisanih cesta.